Algemene Voorwaarden Kunstmenu

Algemene Voorwaarden en Afnameovereenkomst Kunstmenu

 

 

Algemene Voorwaarden

  

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden voor Kunstmenu en de Afnameovereenkomst worden de met een beginhoofdletter geschreven begrippen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Afnameovereenkomst: De Afnameovereenkomst tussen de School en

Stichting Sport en Welzijn Moerdijk (hierna te noemen meer Moerdijk) (bijlage 1);

 • meer Moerdijk: werknaam vestiging Moerdijk van Stichting Sport en Welzijn;
 • School: de School die deelneemt aan het Kunstmenu;
 • Contactpersoon: ICC-er of door de school aangegeven leerkracht belast met de

uitvoering Cultuureducatie op de school;

 • Schoolbestuur: eindverantwoordelijk orgaan voor de beslissingen die in

verband met de school worden genomen, zowel over het onderwijs dat wordt gegeven als over de school als geheel;

 • Kunstmenu: een totaal van acht theatervoorstellingen per schooljaar, waaruit de

School een keuze maakt voor vier voorstellingen;

 • Voorstelling: door meer Moerdijk ingekochte theaterproductie, afgenomen van

Aanbieder;

 • Aanbieder: gezelschap of (jeugd)theateragentschap dat de voorstelling speelt

of aanbiedt;

 

1.2. Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Afnameovereenkomsten tussen de school en meer Moerdijk.

2.2. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Afnameovereenkomsten met meer Moerdijk voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

2.3. De inkoop- en andere voorwaarden van meer Moerdijk zijn tevens van toepassing op alle Afnameovereenkomsten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Deze zijn te vinden op onze website : www.meermoerdijk.nl of kunnen op aanvraag ter hand gesteld worden. In de overeenkomst dient bevestigd te worden dat kennis genomen is van de inhoud.

2.4. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door meer Moerdijk vervangen worden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van  de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

2.5. meer Moerdijk heeft het recht deze algemene voorwaarden waar nodig te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande Afnameovereenkomst van toepassing te verklaren. De school wordt schriftelijk van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding in kennis gesteld.

Artikel 3. Aanbod en prijzen

3.1. Vermelde prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige Afnameovereenkomsten.

3.2. Prijs per leerling wordt jaarlijks bepaald en overeengekomen middels de Afnameovereenkomst tussen meer Moerdijk en de School.

 

Artikel 4. Meer Moerdijk

4.1. meer Moerdijk is gemachtigd namens de Aanbieder rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 5. Afnameovereenkomst

5.1. De Afnameovereenkomst komt tot stand op het moment dat de School de Afnameovereenkomst heeft ondertekend;

5.2. Afspraken die afwijken van hetgeen is opgenomen in deze algemene voorwaarden staan vermeld in de Afnameovereenkomst.

Artikel 6. Annuleren van een Voorstelling

6.1. Indien meer Moerdijk een Voorstelling moet annuleren, 6 weken ( 42 kalenderdagen) of korter voorafgaand aan de speeldatum, door een eenzijdige beslissing van de school of schoolbestuur dan geldt het volgende: 100% van de prijs per leerling voor de voorstelling wordt doorberekend aan de School die een Afnameovereenkomst voor het Kunstmenu heeft gesloten:

6.2. Indien meer Moerdijk een Voorstelling moet annuleren 6 weken ( 42 kalenderdagen ) of korter voorafgaand aan de Speeldatum wegens een overmachtssituatie, zoals bij voorbeeld een pandemie, overheidsmaatregelen of het (gedeeltelijk) wegvallen van de locatie, dan wordt het volgende aan de school in rekening gebracht: 50% van de prijs per leerling voor de voorstelling;

 

Artikel 7. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van de School

7.1. Indien de School zich heeft aangemeld voor het Kunstmenu middels de Afnameovereenkomst is de school gebonden aan de Afnameovereenkomst en verplicht zich daarmee om de overeengekomen Voorstellingen af te nemen dan wel de vooraf bepaalde prijs per leerling te betalen;

7.2. Als de school eenzijdig besluit om niet aan de Voorstelling deel te nemen na het aangaan van de Afnameovereenkomst wordt de vooraf bepaalde prijs per leerling in rekening gebracht door meer Moerdijk:

7.3. Bij overmacht door maatregelen van overheidswege waardoor het voor de School onmogelijk is om de Voorstelling bij te wonen geldt de Fair Practice Code voor het culturele veld en zal 50% van de prijs per leerling door meer Moerdijk worden gefactureerd;

7.4. meer Moerdijk gaat ervan uit dat bij een speelbeurt in het publiek voldoende leerkrachten/ouders aanwezig zijn. De minimale verhouding is 1 leerkracht/ouder voor 30 leerlingen. De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de rust en een ordentelijke en veilige gang van zaken tijdens de Voorstelling.

7.5. Begeleidende ouders mogen, indien de locatie dat toelaat, de zaalcapaciteit voldoende is en de ouders zich aan de algemeen geldende regels voor theaterbezoek houden (telefoons uit en zich onthouden van storend gedrag tijdens de voorstelling) de voorstelling bijwonen.

7.6. Bovenstaande (lid 7.5) onder voorbehoud van plaatsingsmogelijkheid voor begeleidende ouders. Leerkrachten kunnen altijd aanwezig zijn. Daarnaast zijn er een aantal locaties die ouders überhaupt niet toelaten bij de voorstellingen. Indien dat het geval is zal meer Moerdijk de Contactpersoon hiervan tijdig en voorafgaand aan de Voorstelling op de hoogte stellen.

Artikel 8. Verplichtingen en verantwoordelijkheden van meer Moerdijk

8.1. meer Moerdijk draagt er zorg voor dat:

 1. De locatie tijdig beschikbaar is;
  b. De locatie veilig is;
  c. De locatie voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  d. De School op de Locatie beschermd is tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed.

8.2. meer Moerdijk draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan de School aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Afnameovereenkomst, deugdelijk, volledig, tijdig en kosteloos aan de School worden verstrekt.

8.3. meer Moerdijk dient zich te onthouden van gedragingen welke het de School onmogelijk maakt de Afnameovereenkomst naar behoren uit te voeren.

8.4. meer Moerdijk vrijwaart de School voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Afnameovereenkomst schade lijden en welke aan meer Moerdijk toerekenbaar zijn.

8.5. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door leerlingen van de School voor, tijdens en na de Voorstelling zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de School vergoed worden.

Artikel 9. Les- en publiciteitsmateriaal

 

9.1. Het bij de Voorstelling behorende lesmateriaal, workshops voorafgaand aan of na afloop van de Voorstelling zijn inclusief het in de overeenkomst genoemde totaalbedrag en zullen niet  separaat in rekening worden gebracht. Uitzonderingen hierop zullen tijdig met de School worden besproken,

9.2. De School dient voorafgaand aan de Voorstelling het bijbehorende lesmateriaal te hebben bekeken en aldus voorbereid te zijn op de Voorstelling.

Artikel 10. Wijzigingen

10.1. Indien de Afnameovereenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan kan dat financiële of andere consequenties hebben. meer Moerdijk zal de School hierover, indien mogelijk van tevoren, inlichten.

10.2. meer Moerdijk is gehouden de School onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Afnameovereenkomst van belang kunnen zijn. Hieronder vallen specifiek het wijzigen van:

 • Voorsteling: bij overschrijding van het aantal beschikbare plaatsen zal de school gevraagd worden te wisselen van voorstelling. Indien de School hiertoe niet bereid of in staat is zal in onderling overleg een oplossing worden gezocht.
 • Speeldatum: als door overmacht zoals bij voorbeeld een pandemie, het (gedeeltelijk) wegvallen van de locatie of het te niet gaan van overheidsmaatregelen, de speeldatum gewijzigd moet worden zal meer Moerdijk in overleg met de Aanbieder en de School een passende oplossing zoeken.
 • Tijdstip van de Voorstelling: als door omstandigheden zoals het aantal beschikbare plaatsen, wijziging van speeldatum of locatie op de speeldatum een gewijzigde indeling noodzakelijk is zal meer Moerdijk in overleg met de School een passende oplossing zoeken.

10.3. Indien ten aanzien van de bij 10.2. genoemde omstandigheden beide partijen niet tot overeenstemming kunnen komen en de School over moverende redenen beschikt om de aangeboden oplossing niet te accepteren wordt de Afnameovereenkomst voor de betreffende Voorstelling teniet gedaan. Voor de overige Voorstellingen in de Afnameovereenkomst blijft deze geldig.


Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1. Facturatie geschiedt in twee perioden, de eerste factuur ontvangt de School medio oktober van het lopende schooljaar, de tweede factuur een maand voor het begin van de zomervakantie.

11.2. De School dient de factuur te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

11.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de School vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, vanaf het moment dat de School in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de School. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.

Artikel 12. Klachten

12.1. Klachten over de Voorstelling dienen door de School zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen  aan meer Moerdijk kenbaar te worden gemaakt. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden, zodat meer Moerdijk in staat is adequaat te reageren.

12.2. meer Moerdijk en de School spannen zich maximaal in om een klacht in gezamenlijk overleg zo goed mogelijk op te lossen.

12.3. De aansprakelijkheid van meer Moerdijk is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 13 is opgenomen.

12.4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de School niet op.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring

13.1. meer Moerdijk kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14;
 2. Enige daad of nalatigheid van de School, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de School te werk zijn gesteld.

13.2. De School is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens. meer Moerdijk is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de School aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De School vrijwaart meer Moerdijk tegen alle aanspraken ter zake.

13.3. meer Moerdijk is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, arbeidskosten, opgelegde boetes, reputatieschade en vertragingsschade.

13.4. Indien meer Moerdijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade of indien eerdergenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen  rechtens niet zijn toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van meer Moerdijk beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de Afnameovereenkomst, althans tot dat gedeelte van de Afnameovereenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van meer Moerdijk is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.

13.5. Alle rechtsvorderingen dient de School binnen 1 jaar in te stellen als de School niet tevreden is over de Voorstelling dan wel het handelen van meer Moerdijk. Handelt de School niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.

13.6. De School vrijwaart meer Moerdijk voor vorderingen die derden tegen meer Moerdijk instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor meer Moerdijk niet aansprakelijk is ingevolge deze algemene voorwaarden. De School is gehouden meer Moerdijk op eerste verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten en schaden die voor meer Moerdijk mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid.

13.7. Indien de School goederen en/of materialen en/of voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van de Voorstelling aan meer Moerdijk ter beschikking heeft gesteld en deze goederen en/of materialen en/of voorzieningen niet geschikt zijn voor het doel waarvoor zij aan meer Moerdijk ter beschikking zijn gesteld, dan is de School aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit.

13.8. Indien de School toerekenbaar in gebreke mocht blijven in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens meer Moerdijk gehouden is dan wel indien de School onrechtmatig jegens meer Moerdijk handelt, dan is de School aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van meer Moerdijk daardoor direct of indirect ontstaan.

Artikel 14. Overmacht

14.1. meer Moerdijk is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: extreme weersomstandigheden; overstromingen; diefstal; natuurrampen; terrorisme; rellen; epidemieën; pandemie; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte of persoonlijke (familie)omstandigheden van een of meerdere natuurlijke personen die de Voorstelling uitvoeren of dienen uit te voeren; verkeersbelemmeringen; files; autopech; oorlogen of oorlogsgevaren; brand; internetstoring; stroomstoring; computerinbraak; storing in het e-mailverkeer; overheidsmaatregelen; blokkades; wijzigingen in wet- en regelgeving.

14.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een vanwege in lid 14.1 genoemde reden, niet-toerekenbare tekortkoming van een door meer Moerdijk inschakelde derde partij.

14.3. Het risico van een overmachtssituatie rust bij de School. Indien de Voorstelling wegens deze omstandigheden 6 weken (42 kalenderdagen) of korter voor de speeldatum wordt geannuleerd, dan worden de annuleringskosten genoemd in artikel 6.2 aan de School in rekening gebracht.

14.4. Indien wegens een overmachtssituatie een Voorstelling wordt verplaatst naar een andere locatie, dan wordt in overleg bekeken hoe de eventuele extra kosten die meer Moerdijk daardoor dient te maken aan de School in rekening worden gebracht.

14.5. Indien wegens een overmachtssituatie een Voorstelling wordt verplaatst naar een andere datum, en indien dit door meer Moerdijk wordt  gezien als een annulering, dan geldt het gestelde in artikel 6.2, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk of anderzijds, anders zijn overeenkomen bij het verplaatsen van de Voorstelling.

14.6. meer Moerdijk is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de School lijdt doordat wegens een overmachtssituatie meer Moerdijk de Voorstelling annuleert of verplaatst.


Artikel 15. Opschorting en ontbinding van de Afnameovereenkomst

15.1. meer Moerdijk is gerechtigd de uitvoering van de Afnameovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn,  op te schorten indien:

 1. meer Moerdijk of de School bij het uitvoeren van de Voorstelling wordt of dreigt te worden blootgesteld aan een gevaarlijke situatie;
  b. De omstandigheden op de locatie niet voldoen aan de daaraan door de wet gestelde eisen;
  c. Na het sluiten van de Afnameovereenkomst meer Moerdijk ter kennis is gekomen dat omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de School de (betalings-) verplichtingen niet zal nakomen;
  d. De School een of meerdere van zijn verplichtingen jegens meer Moerdijk niet is nagekomen.

15.2. De School wordt middels een schriftelijke verklaring van de opschorting van de uitvoering genoemd in de Afnameovereenkomst in kennis gesteld.

15.3. meer Moerdijk is gerechtigd de Afnameovereenkomst te ontbinden indien de School zijn verplichtingen jegens meer Moerdijk niet nakomt en de School geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

15.4. Voorts is meer Moerdijk bevoegd de Afnameovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Afnameovereenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Afnameovereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

15.5. De School is bevoegd de Afnameovereenkomst te ontbinden, indien meer Moerdijk surseance van betaling verzoekt of deze aan de meer Moerdijk wordt verleend, ingeval meer Moerdijk failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval meer Moerdijk niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

15.6. Ontbinding door de School in bovengenoemde situatie geschiedt middels een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst.

15.7. Indien de Afnameovereenkomst wordt ontbonden, dan worden alle reeds gemaakte kosten tot aan het moment van ontbinding door meer Moerdijk aan de School in rekening gebracht, onverminderd het recht van de School de schade van meer Moerdijk te vorderen die de School door de ontbinding lijdt, waaronder omzetverlies.

15.8. meer Moerdijk is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de School lijdt doordat meer Moerdijk de Afnameovereenkomst voortijdig heeft ontbonden of doordat meer Moerdijk de uitvoering van de Afnameovereenkomst heeft opgeschort.

Artikel 16. Geheimhouding –

16.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun Afnameovereenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

16.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, meer Moerdijk gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en meer Moerdijk zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is meer Moerdijk niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de School niet gerechtigd tot ontbinding van de Afnameovereenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1. Op alle Afnameovereenkomsten en rechtshandelingen tussen de School en meer Moerdijk is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Alle geschillen waartoe de Afnameovereenkomst, deze algemene voorwaarden dan wel de daaruit voortvloeiende verplichtingen aanleiding zouden kunnen geven, met name inzake geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging of ontbinding, zullen exclusief, met uitdrukkelijke uitsluiting van iedere andere rechter, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar meer Moerdijk gevestigd is.