Ons plan

Aanleiding leerafdeling

Sport en Welzijn Moerdijk (meer Moerdijk) is al enige jaren een erkend leerbedrijf. Stagiaires van verschillende onderwijsinstellingen (HBO, MBO en Voortgezet Onderwijs) en opleidingen hebben de afgelopen jaren stage gelopen binnen verschillende onderdelen van meer Moerdijk. Door o.a. deze ervaringen die meer Moerdijk tijdens deze stages heeft opgedaan zijn aanleiding geweest tot het initiëren van een leerafdeling binnen de stichting. Een andere belangrijke reden is dat meer Moerdijk een spilfunctie heeft binnen de ontwikkeling van de plus variant van de Integraal Kind Centrum, waar we gevraagd zijn om sport, talentontwikkeling, cultuur, zorgvragen, etc. op de basisscholen (nu 7 basisscholen) verder vorm te geven, daarnaast wordt de leefbaarheid binnen de wijk en kernen voor de jongeren gestimuleerd. Om dit te kunnen bewerkstellen speelt de leerafdeling een prominente rol.

De belangrijkste factoren om een leerafdeling te vormen zijn:

  • Stagiaires kregen opdrachten vanuit het curriculum zonder dat daarbij werd aangesloten bij de vraag van meer Moerdijk (praktijk).
  • De begeleiding van de stagiaires door de instellingen is op papier goed geregeld maar blijkt in de praktijk anders.
  • Er was onvoldoende aansluiting van de theoretische leerweg en de ontwikkeling van praktische vaardigheden en houding (competenties) van de studenten.
  • Stagiaires werden op projecten ingezet als additioneel werk, waardoor de leermomenten voor de studenten onvoldoende waren (competentie gerichte stages).
  • Er was nauwelijks interactie tussen de stagiaires van verschillende opleidingen en opleidingsniveau, waardoor stagiaires onvoldoende inzicht kregen op kansen in vervolgopleidingen en op de arbeidsmarkt (doorgaande leerlijn).

Participanten leerafdeling

Gezien het bovenstaande heeft meer Moerdijk besloten om in overleg te treden met de verschillende opleidingsinstituten op vmbo- (Markland college), mbo- (CIOS Goes en Curio Sport en Bewegen) en hbo-niveau (Avans Hogeschool). Momenteel zijn er twee opleidingsrichtingen actief in de leerafdeling namelijk; sport en bewegen en sociaal werk. De wens is om het aantal verschillende opleidingsrichtingen uit te breiden in de loop van de jaren. Doel is het stroomlijnen van stages en het creëren van doorlopende leerlijnen gericht op competentieontwikkeling van stagiaires, zodat deze een goede startkwalificatie behalen aan het einde van de opleiding en op een zo hoog mogelijk niveau kunnen instromen op de arbeidsmarkt. Binnen de verschillende opleidingscentra zijn afspraken gemaakt over opleidingsprofielen, curriculum, stageduur en intensiteit. Daarnaast zijn er diverse basisscholen van de gemeente Moerdijk betrokken bij de leerafdeling.

Doelstellingen leerafdeling

Met het oprichten van de leerafdeling wil meer Moerdijk de volgende doelstellingen en effecten nastreven:

  • Een kwalitatieve en kwantitatieve optimalisering van meer Moerdijk als stage biedende instelling
  • Stagiaires maken onderdeel uit van het reguliere arbeidsproces en voeren taken uit passend bij de functie waarvoor ze worden opgeleid. De opgestelde competentieprofielen behorende bij die functie kunnen in deze periode ontwikkeld worden.
  • De onderwijsinstelling stelt in nauwe samenspraak met meer Moerdijk opdrachten samen welke passen binnen de theoretische leerweg en de praktische invulling binnen meer Moerdijk.
  • Meer Moerdijk draagt zorg voor continuïteit in het aanbod van activiteiten passend bij de opleiding en competentieontwikkeling van stagiaires.
  • De leerafdeling draagt bij aan een doorgaande leerlijn en ontwikkellijn van stagiaires en aan het realiseren van een goede startkwalificatie op de arbeidsmarkt.

De leerafdeling in gemeente Moerdijk

Leerafdelingen zijn er in verschillende vormen. Naast samenwerkingsverbanden met MBO en Hoge scholen heeft meer Moerdijk gekozen voor een doorgaande leerlijn, waarbij ook het middelbare onderwijs is betrokken. Het voordeel van deze doorgaande leerlijn is dat stagiaires vanaf het moment dat zij naar de middelbare school gaan en willen kiezen voor een sport- of sociaal werk gerelateerde opleiding, zij inzicht krijgen in de mogelijkheden van de opleidingen en de arbeidsmarktperspectieven.

Binnen de leerafdeling wordt gestart met voort gezet onderwijs leerlingen en vervolgens wordt aangesloten op het MBO opleidingsprofiel. De MBO opleiding sluit weer aan op het HBO onderwijs.

Deze keuze is gebaseerd op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waar de verwachting is dat de komende jaren, op basis van het vigerende beleid het aantal plaatsen op de arbeidsmarkt van sport en bewegen en sociaal werk zal toenemen. Wij denken hierbij aan ontwikkelingen binnen de ontwikkeling van de brede school naar een Integraal Kinder Centrum plus (IKC), de leefbaarheid in de wijken en kernen. Tevens wordt er rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen het verenigingsleven.

 

Klik om te vergroten

Werkveld leerafdeling

De leerafdeling binnen gemeente Moerdijk kenmerkt zich dan ook door haar brede inzet en betrokkenheid op maatschappelijk gebied. Dit komt het beste tot uitdrukking in het opstellen van de verschillende activiteiten, waaraan binnen de leerafdeling in nauwe samenwerking met verenigingen, basis- en voorgezet onderwijsinstellingen, lokale overheid en andere partners vorm en inhoud wordt gegeven. De leerafdeling Meer Moerdijk functioneert hierbinnen als initiator, faciliteert de afdeling en treedt op als verbindingsmakelaar tussen de verschillende sectoren en stagiaires en is inhoudelijk verantwoordelijk voor de werkzaamheden en opdrachten van de stagiaires. Uiteraard worden de partners betrokken bij de begeleiding en beoordeling van de stagiaires.

Omvang van de leerafdeling

De leerafdeling meer Moerdijk bestaat voor het schooljaar 2022-2023 uit zo’n 75 studenten/leerlingen. Hiervan zijn 16 stagiaires afkomstig uit het HBO en 6 stagiaires van het MBO, daarnaast worden in de uitvoering 55 leerlingen ingezet van het voortgezet onderwijs (sportklassen Markland college).